Bedrijfsovername en ziekterisico’s

Wilt u een bedrijf of bepaalde deelactiviteiten overnemen? Laat dan een risicoanalyse van ziekte en arbeidsongeschiktheid maken en neem dit mee in de onderhandelingen over de koopsom. Het gaat niet alleen om historisch en actueel verzuim, maar ook om de hoogte van uw gedifferentieerde WGA- en ZW-premie.

De Belastingdienst beschouwt overname van activiteiten met medewerkers vaak als ‘overgang van onderneming’. Zij rekent de gedifferentieerde premie WGA en ZW van de verkopende partij naar evenredigheid aan de kopende partij toe. Het uitgangspunt is de overgenomen loonsom. Dit zorgt voor hoge en jarenlange extra kosten voor de overnemende werkgever. Voor het toerekenen van kosten aan de kopende partij is het van belang of de verkopende partij publiek of privaat is verzekerd. Dit moet dus duidelijk zijn, voordat de overname plaatsvindt.

Is een activa/passiva-transactie overgang van onderneming?
Bij een activa/passiva-transactie worden specifieke activa en passiva van een bedrijf overgenomen. Omdat hierbij vaak ook medewerkers worden overgenomen, ziet de Belastingdienst deze transacties meestal als ‘overgang van onderneming’. Bij een overname is het dus verstandig om een analyse te maken van de extra kosten rond WGA en de Ziektewet. Ik adviseer u hier graag over.

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

Op grond van jurisprudentie wordt voor ‘overgang van onderneming’ een ruim begrip gehanteerd en de Belastingdienst neemt dat meestal snel aan. Belangrijke criteria, in de zin van artikel 7:662 BW, zijn de aanwezigheid van een onderneming en het behoud van identiteit. Vooral over dit laatste is vaak discussie, omdat ‘behoud van identiteit’ een vaag begrip is, dat de wet niet uitlegt.

Let op: ook bij een faillissement kan sprake zijn van ‘overgang van onderneming’. Als de overnemende partij (delen van) een failliete boedel overneemt, moet deze zich bewust zijn van gevolgen voor de beschikking Werkhervattingskas Ziektewet en de WGA.