Verzuimbegeleiding

TP Verzuimbeheer geeft begeleiding en advies inzake de Wet Verbetering Poortwachter. Ik help met kwalitatieve verdieping en verbetering van uw verzuimbeleid. Hierdoor worden de verzuimkosten tijdens de eerste twee jaar lager en de instroom in de Ziektewet en de WGA beperkt. Uw organisatie vergroot de kennis over alles wat komt kijken bij verzuim.

Deze concrete en directe aanpak onderscheidt zich door praktische en intensieve begeleiding, beleidsmatig én op dossierniveau. Opties als afscheid via een vaststellingsovereenkomst of vroegpensioen worden vanzelfsprekend meegenomen als mogelijke oplossingsrichting. Kortom, een integrale aanpak op dossierniveau.

Operationeel
TP Verzuimbeheer biedt structurele en operationele begeleiding en opleiding van de verzuimcoördinator(en). Dit is toegespitst op uw eigen verzuimdossiers. Daarnaast help ik met de implementatie van de adviezen en ben nauw betrokken bij het oppakken, uitvoeren en opvolgen van deze acties. Op dossierniveau adviseer ik over:

 • de inzet van de Wet Verbetering Poortwachter (inclusief bewaking wettelijk tijdpad), en een goede toepassing van de sociale wetgeving rondom verzuim. Met name de Ziektewet en de WGA.
 • financieringsmogelijkheden en subsidies vanuit het UWV in het kader van re-integratie van medewerkers.
 • ontslagrecht en de hiermee samenhangende conflictsituaties. Denk aan procedures via het UWV, ontbinding via de Kantonrechter en ontslag via een vaststellingsovereenkomst.
 • begeleiding en advies van medewerkers bij vroegpensioen en de RVU-regeling (Regeling voor Vervroegde Uittreding), zowel preventief als bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • verhaalsrecht bij verzuim door ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Strategisch
TP Verzuimbeheer geeft uw verzuimbeleid vorm op basis van het Eigen Regie-model. Denk aan:

 • afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
 • bewustwording bij leidinggevenden over de Ziektewet en de WGA, zoals via workshops en presentaties,
 • jaarlijkse beoordeling publieke of private verzekering inzake Ziektewet en WGA,
 • inzet van arbodienstverlening,
 • sollicitatie- en aannamebeleid,
 • dossiervorming,
 • aanscherping verzuimreglement en aanpak frequent verzuim.

Frequent verzuim

Frequent verzuim is bij veel bedrijven een onderbelicht probleem. Het valt meestal buiten het reguliere, medische verzuim. Soms is frequent verzuim een signaal dat een medewerker niet lekker in zijn of haar vel zit, of niet gemotiveerd is voor de functie. Frequent verzuim vormt vaak een aanzienlijk deel van het totale verzuimpercentage, maar is te voorkomen als het standaard onderdeel wordt van het verzuimbeleid. TP Verzuimbeheer helpt met een actieplan. Door een goede aanpak neemt frequent verzuim snel af én blijft laag.

Aanpak frequent verzuim

 1. Inventariseer en analyseer frequent verzuimende medewerkers,
 2. Betrek directie en leidinggevenden en vraag hun commitment,
 3. Ga in gesprek met de medewerker over zijn of haar verzuim,
 4. Noteer verzuimgesprekken en laat deze ondertekenen door de medewerker,
 5. Ga bij herhaling van verzuim opnieuw het gesprek en bouw een dossier op,
 6. Integreer verzuimaanpak in uw organisatie, met vanaf de derde melding altijd een verzuimgesprek.