Privacy statement

TP Verzuimbeheer respecteert de privacywetgeving en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens, of die van uw werknemers, nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Privacyreglement TP Verzuimbeheer

In dit Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

TP Verzuimbeheer mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft TP Verzuimbeheer de plicht om haar klanten en werknemers van klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door TP Verzuimbeheer worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

TP Verzuimbeheer vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft TP Verzuimbeheer in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens TP Verzuimbeheer expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die TP Verzuimbeheer gebruikt en het doel van het gebruik

TP Verzuimbeheer verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van TP Verzuimbeheer, u inschrijft voor een nieuwsbrief of via het contactformulier contact met ons opneemt. TP Verzuimbeheer verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers van de opdrachtgever worden naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres verzameld; ook worden gegevens over de gezondheid geregistreerd (geen medische gegevens).

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met TP Verzuimbeheer sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

TP Verzuimbeheer verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de TP
Verzuimbeheer-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die TP Verzuimbeheer met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

TP Verzuimbeheer verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor TP Verzuimbeheer worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door TP Verzuimbeheer beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor TP Verzuimbeheer om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor TP Verzuimbeheer hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan TP Verzuimbeheer verstrekte persoonsgegevens;
TP Verzuimbeheer heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal TP Verzuimbeheer zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@tpverzuimbeheer.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van TP Verzuimbeheer.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met TP Verzuimbeheer opnemen en probeert TP Verzuimbeheer er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal TP Verzuimbeheer ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van TP Verzuimbeheer.

Privacyreglement TP Verzuimbeheer versie juni 2018